Архив | Адвокатура RSS feed for this section

Преодоляване последиците от наводнението – държавата и общините пак абдикират

25 Юни

Вече седмица откакто се случи трагедията в кв. Аспарухово – Варна, Добрич,  Дебелец,  Килифарево и други български селища, удавени от наводнението, последиците се преодоляват основно чрез доброволчески труд и дарения.

Днес в новините съобщават, че община Варна е поискала и получава по европейски проект фургони за останалите без жилища.

В същото време репортаж от Дебелец показа как от Фондация „Четири лапи“ снабдяват хората с фураж, защото оцелелите животни са прехраната на хората. Представител на фондацията каза, че при наводнението в Сърбия държавата се е погрижила за снабдяване с фураж, а у на – не!. Каза също, че те могат да снабдят само 50 домакинства. А за останалите кой ще се погрижи?!

Докога българската държава – централна и местни администрации ще водят политически войни, ще си прехвърлят отговорност и ще абдикират от проблемите на хората! Докога ще разчитат основно на състрадателността на хората и на доброволни помощи и дарения! Докога за управляващите ще бъдем само електорат, необходим по време на избори!

Защо общините, кметствата и Министерски съвет не поискат ОТВАРЯНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ РЕЗЕРВ?! Нали точно това е неговата цел, дефинирана в чл. 2 от закона – да служи за задоволяване потребностите на населението и стопанството при кризи! Защо никой до сега не поиска освобождаване на храни, фуражи, лекарства, домакинско имущество, горива строителни материали и др. суровини и необходими материали? Защото България се намира в ситуация на преодоляване последиците от катастрофа (а не бедствие, както го наричаме и което е с по-малка степен на засягане) , пак по дефиниция на този Закон за държавните резерви и военновременните запаси , който, по неизвестни причини на сайта на Държавната агенция дори не е актуализиран и е без последните 5 поправки.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ

Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Държавните резерви представляват основни суровини, материали, горива, хранителни продукти, лекарства и болнично-домакинско имущество и други, определени с номенклатурен списък от Министерския съвет или със закон, предназначени за задоволяване потребностите на националното стопанство и населението при кризисна ситуация, при положение на война, военно или извънредно положение.
(2) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Кризисни запаси по смисъла на този закон са определени по вид и количество материални средства, които държавата създава и поддържа за използване по време на кризисна ситуация и са част от държавния резерв.
(3) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2006 г.) Министерският съвет определя вида, условията и реда за създаване, използване и възстановяване на кризисни запаси от материални средства.
Чл. 19. (1) Освобождаването на държавни резерви се извършва по предложение на председателя на агенцията с решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган и с последваща заповед на председателя на агенцията при:
4. искане на централната или местната администрация за преодоляване на последиците от кризисни ситуации с последващо своевременно възстановяване;
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
9. Кризисна ситуация възниква вследствие действието на разрушителни или агресивни сили при бедствия, аварии, катастрофи, епидемии или други събития.
10. Бедствие е всяко природно или екологично явление, което е съпроводено от жертви и тежки щети за собствеността или са застрашени животът и здравето на населението.
12. „Катастрофа“ е събитие, явление или процес на действието на разрушителни сили, довели до мащабни тежки или унищожителни последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, изискващи незабавни и възстановителни интервенции.

От този текст на закона за всеки става ясно, че:

сме в  КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ, възникнала вследствие на КАТАСТРОФА и са налице всички основания държавната и местните администрации на засегнатите общини да поискат отваряне на Държавния резерв!

Изглежда простичко, нали?! Само някой трябва да си мръдне химикалчето и да поиска освобождаване  на резерва!

Какво ад направим след като държавата, чрез централната и местните администрации не си мърда пръста?

Да притиснем държавата да си свърши работата!

Всеки пострадал гражданин, също журналисти и медии, отразяващи събитието, доброволците, помагящи за преодоляване на последиците, НПО, партийни централи  и т.н. може ПИСМЕНО ДА СЕЗИРАТ:

1. Министър-председателя

2. Кметовете по места – общински и на населените места

със следното 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ……………………………………………..,

адрес и др. данни ………………………………………….

Уважаеми г-н Министър-председател на Република България / Кмет на ……..

Моля, на основание чл. 19, ал. (1), т. 4 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси, да отправите искане до Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за освобождаване на запаси от резерва – храни, фуражи, лекарства, домакинско имущество, горива строителни материали и др. суровини и необходими материали, необходими за незабавно преодоляване на последиците от кризисната ситуация в засегнатите Варна, Добрич, Дебелец, Килифарево, Велико Търново и други населени места  и общини, възникнала вследствие на КАТАСТРОФАЛНИТЕ НАВОДНЕНИЯ от последните дни.

 

 

(следващия текст, ако заявлението се подава от пострадало лице.)

Пострадах от наводнението на ………….. 2014г  (дата) в ……. (населено място). Домакинството ни се състои от : (изброяват се членовете и възрастта им). Понесохме следните щети: (изброяват се накратко щетите)

Аз и членовете на домакинството ми се нуждаем спешно от следната помощ, която не сме в състояние да си осигурим сами: (изброяват се нуждите – продукти, лекарства, суровини, др. материали и т.н. по вид и количества )

В случай, че  не отправите такова искане и като пострадало лице не ми бъде осигурена спешна помощ лично за мен и членовете на домакинството ми, Ви уведомявам, че е налице проявено бездействие и ще потърся обезщетение по ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

                                                                                                                                                         (ДАТА и ПОДПИС)

 

Advertisements

Дерегистрация по чл.176,т.1 ЗДДС

11 Юни

Въпреки медийните изявления на Премиера Орешарски, че ще бъден намален натискът, оказван от НАП, сме свидетели на обратното.  Вероятно целта е държавата да събира и пести ДДС чрез дерегистрации. При управлението на Бойко Борисов държавата забавяше възстановяването, а сега направо няма да го възстановява!

Зачестяват дерегистрациите по чл.176, т.1 от ЗДДС с основание, че лицето не било намерено на адреса на управление или адреса за кореспонденция. Данъчните правят формални проверки без да полагат сериозни усилия за намиране на лицето и дерегистрират фирмата по ДДС. И законът им дава тази възможност.

В чл. 176,т.1 от ЗДДС е предвидена правна възможност за дерегистрация при неоткриване на лицето на адреса на, т.е. дерегистрацията не е задължителна. Но това неоткриване трябва да бъде във връзка с извършено данъчно нарушение (заглавието на чл.176 ЗДДС) и с оглед предотвратяване на данъчни измами, защото това е систематичното място на този текст в закона.

В противоречие на така предвидената в чл.176,т.1 правна възможност за дерегистрация по ДДС е текста на чл.106, ал.(2), т.2, б.“б“ ЗДДС, според който не е предвидена правна възможност за дерегистрация, а прекратяване на регистрацията по ДДС винаги, при наличието на основанията по чл.176 ЗДДС.

Чл. 106.
(2) Регистрацията се прекратява:
2. по инициатива на органа по приходите, когато:
б) е налице обстоятелство по чл. 176.
Глава двадесет и пета.
ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ ПО ПРИХОДИТЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ
Отказ или прекратяване на регистрация във връзка с данъчни нарушения
Чл. 176. Компетентен орган по приходите може да откаже да регистрира или да прекрати регистрацията на лице, което:
1. не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 

Неоткриването на лицето се констатира от данъчните служители чрез протоколи, съставени по реда на чл.50 от ДОПК, като съгласно ал.(2), т.3 в протокола следва да бъдат посочени и лицата, които „не са органи по приходите и са участвали или присъствали при извършване на действията“.

За дата на дерегистрацията по ДДС се счита датата на връчване на акта– чл.110, ал.(2), изр. 2 ЗДДС.  Независимо, че акта за дерегистрация е обжалваем и не е влязъл в сила. Тези актове са Индивидуални  административни актове (ИАА), обжалваеми по реда, предвиден за обжалване на ревизионните актове. За тях е приложим АПК.

Именно по тези причини актовете за дерегистрация рядко биват обжалвани. Не защото дерегистрацията е била законосъобразна и основателна, а защото съдебното решение, с което акта е обявен за незаконосъобразен,  не върши работа. То има действа занапред и няма обратно действие. За периода от датата на дерегистрация по ДДС ( дата на връчване на акта), до неговата отмяна по съдебен ред, са минали няколко години, през което време лицето остава без регистрация по ДДС.

Това несъвършенство и противоречие на правната уредба, дава възможност на данъчните служители, в голяма част от случаите, да дерегистрират по ДДС на основание чл.176,т. 1 ЗДДС  при формално осъществени проверки дали лицето може да бъде намерено на посочения адрес, което по същността си е  превратно упражняване на власт.

В този смисъл са няколкото съдебни решения на ВАС, както и Писмо, Изх. № 24-32-7/ 07.04.2012 год. на Изпълнителния директор на НАП.  (№ 24327 от 07.04.2012 год. )

По този начин се стига до парадокса, лицето да бъде дерегистрирано, тъй като не било намерено на адреса, но да бъде редовно  уведомено за съставения акт за дерегистрация на същия този адрес, на който не е било намерено.

В такива и други подобни случаи, е нормално и законосъобразно да се приложи хипотезата на разпоредбата на чл. 91, ал.(1) АПК, споед която, при жалба по административен ред, административният орган, издал акта, може сам да оттегли или отмени акта за дерегистрация по ДДС Но данъчните служители никога не прилагат този текст, дори и да са налице безспорни доказателства, че лицето може да бъде намерено на адреса и акта за дерегистрация е съставен погрешно.

А това би облекчило процедурите  и спестило време, нерви и пари.

Адвокат Ралица Негенцова е новият Председател на Висшия адвокатски съвет

26 Февр

По неофициални данни на БТА от тази вечер , адвокат Ралица Негенцова е новият Председател на Висшия адвокатски съвет (ВАС).

Към момента на информацията, преброяването на гласовете още не е било приключило, но Ралица Негенцова е водела с осезателна преднина пред основният опонент – адвокат Наталия Ценова.

Този избор не е  неочакван.

–––––––––––––

Късно през нощта на сайта на Висшия адвокатски съвет (ВАС)  бе обявен и окончателният избор .

Ралица Негенцова – 109

Наталия Ценова  – 38

Веска Волева  – 17

Марин Марковски – 4

 

27.02.2012
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ВИСШИ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА- 2012 г. Р Е Ш Е Н И Е ( целия текст)

Р  Е  Ш  И  :

1. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН за Председател на Висшия адвокатски съвет
Ралица Босилкова Негенцова, получила 109 действителни гласа.

2. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ за членове на Висшия адвокатски съвет:
1. Ели Иванова Христова –   получила 107действителни гласа;
2. Атанас Тодоров Стоянов – получил 97 действителни гласа;
3. Юрий Дончев Бошнаков – получил 127 действителни гласа;
4.Валентин Габриел Бенатов – получил 97действителни гласа;
5.Хари Николов Хараламбиев – получил 102 действителни гласа;
6.Милен Бориславов Ралчев – получил 92 действителни гласа;
7.Емилия Недева Недева –  получила 107 действителни гласа.

3. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН за член на Висшия контролен съвет:
Драгомир Георгиев Димов –  получил 93 действителни гласа.

5. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ за членове на Висшия дисциплинарен съд:
1. Радостин Димитров Станчев – получил 115 действителни гласа;
2. Иван Дончев Бораджиев – получил 115 действителни гласа;
3. Момчил Савов Савов –  получил 130 действителни гласа;
4. Ели Илиа Келесис-Тодорова – получила 99 действителни гласа;
5. Йордан Василев Митков – получил 86 действителни гласа;
6.Катя Иванова Станкова –  получила 95 действителни гласа;
7.Николай Игнатов Арсенов – получил 92 действителни гласа.

 

Насрочен е  допълнителен избор за членове на Висшите органи на  адвокатския съвет  на 04.03.2012 г. от 9.00 до 17.00 часа в сградата на ВАС на ул. „Цар Калоян” № 8 по реда за провеждане на основния избор.

ВАС – щом не искате делегати на софийските адвокати, не трябва да искате и парите ни

26 Февр

На 25.02.2012 г. общото събрание на адвокатите в страната отказа отлагане с оглед провеждане на общо събрание на адвокатите от София и нов избор на делегати.

Уважаеми колеги!

Адвокатурата е самоуправляваща се структура, в която адвокатите от София (САК) сме 41 %. И ние също като вас, си плащаме всеки месец членски внос към Висшия адвокатски съвет (ВАС).

Ние, софийските адвокати, внасяме в бюджета на ВАС всеки месец 41% от общата сума, т.е. около 50 000 лева, или около 600 000 лева годишно от около 1 400 000 лева.

И ние имаме правото на контрол върху разходването на тези средства.  Но бяхме лишени от тази възможност. Бяхме лишени и от правото на избор на Висши органи на адвокатурата, а тези органи имат сериозни законови права и задължения и изборът на качествени хора е съществен. Те ще ни управляват през следващите 4 години. Те ще трябва да се борят за нашите права и интереси, за издигане авторитета на професията адвокат,  за създаването на качествени закони и за качественото и справедливото им прилагане.

Но бяхме лишени от упражняване на законните ни права и интереси.

Щом не искате софийските адвокати, то не би трябвало да искате и нашите пари !

Да си адвокат не е недостойно!

26 Февр

Разбирам плюещите по адвокатурата. В някаква степен имате основание, защото от години общественият авторитет на адвокатите е сринат.  Сринат е именно заради тези, които разединяват и отслабват адвокатурата.  Заради тези, за които нравствеността и морала са само на хартия!

Аз имам смелостта да заявя открито, че съм адвокат от София и това не е моята адвокатура!

И точно за това се борим – промяна. Промяна за възстановяване авторитета на професията адвокат! Промяна за правото ни на достойнство.  Дали тя ще се състои, бъдещето ще покаже. Но ще се борим.
Защото слаба и безправна адвокатура, означава липса на ефективна защита на вашите права! Защото е безкрайно трудно да се бориш за справедлив процес, когато адвокатските съвети не застават зад гърба на редовия адвокат, когато си сам срещу системата.

Да си адвокат не е недостойно!

Макар, че съществуват доста големи интереси за сриване на това достойнство, за настройстване на обществото до краен предел срещу всеки адвокат.

Ние също разказваме вицове за адвокати, но извън шегата, тази борба е много важна.
Подкрепете ни в борбата за промяна, защото от нея зависи защита на вашите интереси, на интересите на цялото общество!

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

25 Февр

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

София, хотел „Шератон”, 25-26.02.2012г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

Асоциация „Адвокати ЗА Промяна”

защитник на правата на 4935 адвокати

от Софийската Адвокатска Колегия

Уважаеми колеги адвокати,

С настоящата декларация изразяваме пред Вас професионалното си мнение относнобезпрецедентното решение №1354 от 17 февруари 2012г. на Висшия адвокатски съвет, изхвърлило половината от всички вписани адвокати в България от участие във висшия форум на съсловието ни – Общото събрание на адвокатите от страната, насрочено за 25 и 26 февруари 2012г. в София.

І. РЕШЕНИЕТО НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Е ОПАСЕН ПРЕЦЕДЕНТ И ЗАСТРАШАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСЯКА КОЛЕГИЯ И НА ВСЕКИ АДВОКАТ В ЧАСТНОСТ

Тези дни от права бе лишена Софийска адвокатска колегия, утре може да бъде лишена от права която и да е друга адвокатска колегия от страната! Щом посегнаха на най-голямата, въпрос на време е да ударят и по-малките!

Ако не се реагира когато няколко човека, водени изцяло от личните им интереси да бъдат преизбрани за членове на Висшия адвокатски съвет, незаконосъобразно лишават от права най-голямата от адвокатските колегии, не съществуват вече никакви пречки да бъде мачкана всяка друга от нашите посестрими – адвокатски колегии от България!

Ако този срамен прецедент да се посяга директно на половината адвокати от страната не бъде спрян, вече не съществуват никакви пречки да бъде удрян и всеки адвокат поотделно!

ІІ. РЕШЕНИЕТО НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Е ИЗЦЯЛО НЕМОРАЛНО И ОБСЛУЖВА ЕДИНСТВЕНО ЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ГЛАСУВАЛИТЕ ГО

Уважаеми колеги от цяла България,

Решение №1354 от 17.02.2012г. на Висшия адвокатски съвет е подкрепено от 9 (девет) души, от които 5 (пет) са се кандидатирали отново за тези избори и са убедени, че Вие ще ги подкрепите в този хаос! Това са:

1/ Йордан Кирилов Школагерски

2/ Хари Николов Хараламбиев

3/ Валентин Габриел Бенатов

4/ Ели Иванова Христова и

5/ Красимир Борисов Аврамов

Да припомним, че първите двама от тях са досегашни заместник-председатели, а третият е досегашен секретар на Висшия адвокатски съвет и очевидно разчитат да запазят статуса си на ръководители! Последните двама също са „наши ръководители” и също разчитат да бъдат отново такива за още един мандат!

Тези 5 члена на Висшия адвокатски съвет, отхвърлят делегатите от САК като опасни за тях, тъй като софийските делегати ясно декларираха на 5 февруари 2012г., че отхвърлят статуквото при съотношение 7 : 1!

Ето това вече е същински конфликт на интереси – знаещите, че няма да бъдат избрани, изхвърлят своите „непослушни” избиратели!

Има човек – има проблем, няма човек – няма проблем!”, както казваше един „любим ръководител”!

ІІІ. РЕШЕНИЕТО МИНИРА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, НО МОЖЕ ДА БЪДЕ САНИРАНО

С това си решение ВАС не само противозаконно елиминира една от адвокатските колегии – Софийската, но и минира бъдещите Ваши решения като делегати на Общото събрание именно поради наложената на практика забрана делегатите на една от колегиите да участвуват в дискусиите и в решенията на Общото събрание на адвокатите от страната. Така тези Ваши бъдещи решения стават силно уязвими от правна гледна точка!

Съгласно разпоредбата на чл. 113 от Закона за адвокатурата, Общото събрание на адвокатите от страната:

1. разглежда и приема отчета на Висшия адвокатски съвет, доклада на Висшия контролен съвет и отчета на Висшия дисциплинарен съд;

2. избира председател и членове на Висшия адвокатски съвет и на Висшия дисциплинарен съд, както и членове на Висшия контролен съвет.

Няма други законово закрепени правомощия на суверена – представителния орган на гилдията ни, така е по нашия закон!

НО И НЕ СЪЩЕСТВУВА ЗАБРАНА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА ДА ОТЛОЖИ ЗАСЕДАНИЕТО СИ ИЛИ ДА ДОВЪРШИ РАБОТАТА СИ ПО НЕГО СЛЕД 2 МЕСЕЦА НАПРИМЕР!

След 2 месеца Вие ще продължите да имате качеството на делегати от Вашите колегии, а софийските адвокати ще преизберат своите делегати и Общото събрание на адвокатите от страната ще може да довърши работата си изцяло в рамките на закона!

Всеки друг финал на заседанието на Общото събрание на адвокатите от страната на 25 и 26 февруари 2012г. ще бъде атакуван в съда и ще минимизира допълнително принципа ни на самоуправляваща се организация като предостави решението в ръцете на съдиите!

Да решим законосъобразно проблемите си самите ние, а не да предоставяме това на милостта на другите!

ІV. РЕШЕНИЕТО НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

Висшият адвокатски съвет (ВАС) погази императивната норма на чл.134, ал.1 от Конституцията на Република България, определяща адвокатурата като, цитираме: „…свободна, независима и самоуправляваща се.”

С решението си ВАС посегна на конституционно закрепените принципи за независимост и самоуправление на адвокатурата, като не уважи категоричното решение на Общото събрание на адвокатите от Софийската адвокатска колегия (САК) от 28 януари 2012г., определило при честни и проведени изцяло съобразно рамките на закона избори делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

Становището ни относно пълната законосъобразност на решенията на ОС на САК от 28.01.2012г. сме изпратили преди 17.02.2012г. до Висшия адвокатски съвет, а така също сме го изразили публично и се надяваме да сте запознати с него!

Висшият адвокатски съвет пренебрегна и императивната норма на чл. 112 от Закона за адвокатурата, предвиждаща, цитирам: „Общото събрание на адвокатите от страната се състои от представители на адвокатските колегии при норма на представителство един делегат на 40 адвокати.”

Висшият адвокатски съвет с решението си неглижира и разпоредбата на чл.46, ал.1 от Закона за нормативните актове, който постановява: „Разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България.”

Алинея втора на този нормативен темел пък определя: Когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта. Ако такива разпоредби липсват, отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република България.”

Като не посочи в решението си от 17.02.2012г. как ще се реализира волята на адвокатите от САК в Общото събрание на адвокатите от страната след като ги лишава от право на делегати, Висшият адвокатски съвет по една стара библейска традиция си уми ръцете като Пилат Понтийски и на практика предостави на Вас като делегати, съставляващи Висшия форум на свободната адвокатска професия, да извършите това тълкуване.

Именно от Вас, колеги адвокати от цяла България, сега зависи дали ще дадете законосъобразен изход от безпрецедентното лишаване от права на най-голямата от адвокатските колегии в страната на 25 и 26 февруари 2012г.!

Вие сте Върховният ни орган и Ваша е върховната отговорност за опазване свободата и независимостта на професията ни от посегателствата към нея, дори когато идват от нашите редици!

Вие сте призовани от съдбата да потвърдите или да отхвърлите извършеното от Висшия адвокатски съвет разделение в Българската адвокатура!

Ние от Асоциация „Адвокати ЗА Промяна” Ви призоваваме да последвате примера на членовете на Висшия адвокатски съвет, които гласуваха „против” това взривяващо ни решение, а именно:

1/ адвокат Димитър Дочев Илковски от Ловешката адвокатска колегия;

2/ адвокат Момчил Савов Попсавов от Пловдивската адвокатска колегия;

3/ адвокат Юрий Дончев Бошнаков от Бургаската адвокатска колегия,

както и да имате в предвид позицията на адвокат Драгомир Георгиев Димов от Варненската адвокатска колегия, гласувал „въздържал се” и така всички теотказали да подкрепят решението от 17.02.2012г.

Гласуването на тези колеги е лъч на надежда за нас, че Общото събрание на адвокатите от страната няма да се подведе по опасната политика на разделение на Българската адвокатура на „София срещу останалата част от страната”, в която Висшия адвокатски съвет ни въвлича!

Днес, когато професията ни е най-застрашена от външни атаки за последните 20 години, Ви призоваваме, уважаеми колеги, да проявите мъдрост и да намерите верния изход към единение на адвокатите в България!

24.02.2012г.

София                                                      Асоциация  „Адвокати ЗА Промяна”

ВАС срещу САК – това не е нашата адвокатура !

25 Февр

Днес, 25.02.2012 и утре, 26.02.2012, се провежда първото нелегитимно общо събрание на адвокатите от страната.

На 17 февруари 2012, с Решение  №1354  от 17.02.2012 г., Висшият адвокатски съвет (ВАС) въведе безпрецедентна практика у нас – лиши Софийската адвокатска колегия (САК) от участие в самоуправлението на адвокатурата!

САК е най-голямата колегия в страната , състояща се от 4935 вписани адвокати и предсталява 41 % от адвокатите в България.

Това решение поставя въпроса може ли ВАС да лишава една колегия от участие в конституционно гарантираното самоуправление на адвокатурата?!

Може ли да лишава 41% от адвокатите в страната от избирателни права и участие в самоуправлението?!

Легитимно ли е общото събрание (ОС)  на адвокатите в страна, щом същото е свикано при нарушение на императивни (задължителни) текстове от закона?!

Еднозначният отговор на този въпрос е  НЕ!

Общото събрани на адвокатите в България се състои от представители на всичките колегии при норма на представителство 1 делегат на 40 адвоката. Лишаването на една от колегиите, при това най-голямата, е достатъчно основание да компрометира действията на ОС на адвокатите в страната. Същото действа при нарушена норма на представителство и не е орган, изразяващ волята на всички адвокати.

Чл. 112. (1) Общото събрание на адвокатите от страната се състои от представители на адвокатските колегии при норма на представителство един делегат на 40 адвокати.

Тази норма определя общия брой на делегатите. В този общ брой представители, САК участва със 123 представители, или 41 % от общия брой делегати. Останалите 57% не са равни на 100% , 57% не са равни и на 2/3 от делегатите !  В случая е неприложима хипотезата на чл. 111, ал.(3), предл. 2 от ЗА (Закон за адвокатурата)

Чл. 111.

(3) Общото събрание на адвокатите от страната се провежда през последната събота и неделя на месец февруари и се счита за редовно, ако присъстват 2/3 от делегатите. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на присъстващите.

ОС не е редовно свикано. Липсват абсолютни процесуални предпоставки за неговото свикване и провеждане.  То не представлява орган, способен за приема решения от името на всички адвокати в страната! То е нелегитимно! То не може да предсталвява адвокатите от САК. 

Следователно новият ВАС е нелегитимен орган, способен с решение да обвърже  адвокатите от САК, включително и за заплащане на вноски в бюджета на ВАС! 

Длъжни ли сме да плащаме членски внос към ВАС, щом вас ни е изоставил и не орган, избран с наше участие и по наша воля?! 

Новоизбраният от това нелегитимно ОС  Висш адвокатски съвет ( ВАС) не може да представлява адвокатите от САК, след като сам не се припознава като наш представител, след като сам се е лишил от нашето участие в самоуправлението.

ВАС сам реши да не бъде наш представителен орган!

Това не е моята адвокатура!

Това не е нашата адвокатура !

Декларация на Асоциация “Адвокати за промяна”

%d bloggers like this: