Дерегистрация по чл.176,т.1 ЗДДС

11 Юни

Въпреки медийните изявления на Премиера Орешарски, че ще бъден намален натискът, оказван от НАП, сме свидетели на обратното.  Вероятно целта е държавата да събира и пести ДДС чрез дерегистрации. При управлението на Бойко Борисов държавата забавяше възстановяването, а сега направо няма да го възстановява!

Зачестяват дерегистрациите по чл.176, т.1 от ЗДДС с основание, че лицето не било намерено на адреса на управление или адреса за кореспонденция. Данъчните правят формални проверки без да полагат сериозни усилия за намиране на лицето и дерегистрират фирмата по ДДС. И законът им дава тази възможност.

В чл. 176,т.1 от ЗДДС е предвидена правна възможност за дерегистрация при неоткриване на лицето на адреса на, т.е. дерегистрацията не е задължителна. Но това неоткриване трябва да бъде във връзка с извършено данъчно нарушение (заглавието на чл.176 ЗДДС) и с оглед предотвратяване на данъчни измами, защото това е систематичното място на този текст в закона.

В противоречие на така предвидената в чл.176,т.1 правна възможност за дерегистрация по ДДС е текста на чл.106, ал.(2), т.2, б.“б“ ЗДДС, според който не е предвидена правна възможност за дерегистрация, а прекратяване на регистрацията по ДДС винаги, при наличието на основанията по чл.176 ЗДДС.

Чл. 106.
(2) Регистрацията се прекратява:
2. по инициатива на органа по приходите, когато:
б) е налице обстоятелство по чл. 176.
Глава двадесет и пета.
ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ ПО ПРИХОДИТЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ
Отказ или прекратяване на регистрация във връзка с данъчни нарушения
Чл. 176. Компетентен орган по приходите може да откаже да регистрира или да прекрати регистрацията на лице, което:
1. не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 

Неоткриването на лицето се констатира от данъчните служители чрез протоколи, съставени по реда на чл.50 от ДОПК, като съгласно ал.(2), т.3 в протокола следва да бъдат посочени и лицата, които „не са органи по приходите и са участвали или присъствали при извършване на действията“.

За дата на дерегистрацията по ДДС се счита датата на връчване на акта– чл.110, ал.(2), изр. 2 ЗДДС.  Независимо, че акта за дерегистрация е обжалваем и не е влязъл в сила. Тези актове са Индивидуални  административни актове (ИАА), обжалваеми по реда, предвиден за обжалване на ревизионните актове. За тях е приложим АПК.

Именно по тези причини актовете за дерегистрация рядко биват обжалвани. Не защото дерегистрацията е била законосъобразна и основателна, а защото съдебното решение, с което акта е обявен за незаконосъобразен,  не върши работа. То има действа занапред и няма обратно действие. За периода от датата на дерегистрация по ДДС ( дата на връчване на акта), до неговата отмяна по съдебен ред, са минали няколко години, през което време лицето остава без регистрация по ДДС.

Това несъвършенство и противоречие на правната уредба, дава възможност на данъчните служители, в голяма част от случаите, да дерегистрират по ДДС на основание чл.176,т. 1 ЗДДС  при формално осъществени проверки дали лицето може да бъде намерено на посочения адрес, което по същността си е  превратно упражняване на власт.

В този смисъл са няколкото съдебни решения на ВАС, както и Писмо, Изх. № 24-32-7/ 07.04.2012 год. на Изпълнителния директор на НАП.  (№ 24327 от 07.04.2012 год. )

По този начин се стига до парадокса, лицето да бъде дерегистрирано, тъй като не било намерено на адреса, но да бъде редовно  уведомено за съставения акт за дерегистрация на същия този адрес, на който не е било намерено.

В такива и други подобни случаи, е нормално и законосъобразно да се приложи хипотезата на разпоредбата на чл. 91, ал.(1) АПК, споед която, при жалба по административен ред, административният орган, издал акта, може сам да оттегли или отмени акта за дерегистрация по ДДС Но данъчните служители никога не прилагат този текст, дори и да са налице безспорни доказателства, че лицето може да бъде намерено на адреса и акта за дерегистрация е съставен погрешно.

А това би облекчило процедурите  и спестило време, нерви и пари.

Advertisements

2 Коментари to “Дерегистрация по чл.176,т.1 ЗДДС”

  1. Kachelina септември 1, 2013 at 19:44 #

    privatniki

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: