Държавата спестява от здравно осигуряване на студентите

4 Дек

Новоприетите студенти, завършили средно образование през 2012г., заплащат за своя сметка вноски за здравно осигуряване само за периода от 01.07.2012г. до дата на записването им във ВУЗ!

Правото на здравно осигуряване на студентите, редовно обучение за сметка на републиканския бюджет възниква от момента на записването им във ВУЗ. Това право е регламентирано в чл. 40, ал.(3), т.2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), във връзка с чл. 67 от Закона за висшето образование.

Студентът следва да отговаря на три условия:

1. Да е студент редовна форма на обучение във ВУЗ (независимо дали е държавен, частен или в чужбина)

2. Да не е навършил 26 години.

3. Да не подлежи на здравно осигуряване на друго основание.

Напоследък непрекъснато се напомня на новоприетите студенти, завършили средното си образование през тази учебна година , че трябва сами да си платят вноските за  здравно осигуряване за летните месеци, защото се получавал луфт през лятото от няколко месеца.  В сайта на НАП също се обяснява на новите студенти, че трябва да плащат сами, а в общата информация за здравно осигуряване няма нито думичка по въпроса. Тази информация не  е докрай коректна. НАП не обясняват на студентите от кой момент те трябва да бъдат осигурени за сметка на републиканския бюджет. Завършилите средно образование са осигурени от училищата до месец юни включително.

Текстовете на двата закона (чл. 40, ал.(3),т.2 ЗЗО и чл. 67 ЗВО)  са кристално ясни, статут на студент се придобива от момента на записване във ВУЗ и здравното осигуряване е за сметка на републиканския бюджет от този момент, а не от началото на учебната година, както се процедира у нас. Нормите са императивни, сиреч задължителни и не подлежат на тълкуване. ВУЗ нямат право да въвеждат в правилниците си други правила,  променящи този ред за осигуряване. Освен това НАП не е орган, имащ право да дава указания по прилагането на ЗЗО.
За целта ВУЗ-овете подават в НАП Декларация, образец 3,  в която следва да посочат ден, от който се внасят вноските. А това е денят на записване на новоприетият студент, а не началото на учебната година.
В масовия случай, ВУЗ подават в декларацията с посочване началото на учебната година като момент на възникване на основанието за осигуряване. НАП също дават такива указания на телефона за информация 0700 18 700.
Това е незаконосъобразно. 
А подадената от ВУЗ декларация, обр.3, в която е посочена начална дата на осигуряване, различна от датата на записване като студен, е документ с невярно съдържание по смисъла на Наказателния кодекс (НК).
Осигуряването става на база декларации. Но служителите на НАП обикновено казват, че не е нужно студентът да подава декларация, просто да плати. Но когато поискате да изяснят каква декларация следва да бъде подадена, отговорът е : Декларация, образец 7. Тази декларация се подава на основание чл. 40, ал.(5) ЗЗО  от самоосигуряващите се лица и в текста изрично е записано, че не се подава от лицата по ал. (3), т.е. от студенти.
Тези, които вече са платили, имат право да искат връщане на недължимо платените вноски за периода , в който са били студенти. В правото това се нарича неоснователно обогатяване на държавата.
Всички премълчават, че съществува процедура за корекция на подадените от ВУЗ данни, според която студентите могат във всяко поделение на НАП, устно или писмено, да поискат КОРЕКЦИЯ на подадените от ВУЗ данни, срещу представяне на документ, удостоверяващ момента на приемането им във ВУЗ.
Премълчава се и това, че има редица отговори на въпроси и жалби от Дирекция ОУИ (Обжалване и управление на изпълнението), в които се изяснява статутът на студентите и периодите, в които осигуряването е за сметка на държавата.
Всъщност какво се постига?
Новоприетите студенти през тази учебна година са много. За всички тях държавата спестява една огромна сума от неосигуряването им за сметка на републиканския бюджет за 1 или 2 месеца, в зависимост от датата на записване.
Изглежда съществува негласно споразумение между НАП и ВУЗ-овете по отношение на тези вноски, за да бъдат спестени те на бюджета.
СЪВЕТ:
1. Подавайте жалби до Омбудсмана за нарушените ви права – e-mail: priemna@ombudsman.bg . Пишете имената си и реален адрес за кореспонденция за получаване отговор.
Колкото повече жалби се съберат при Омбудсмана, толкова повече му давате основание  да защити вашите права пред държавата.
2. Подавайте писмено искане за корекция на данните до НАП, като прилагате оригинал на Уверение, с вписана датата, на която сте записани като студенти. Искайте да ви сложат печат с входящ № на втори екземпляр от искането за корекция, като правите копие и от Уверението. Отказът на НАП да извърши корекция (изричен или мълчалив) е обжалваем пред административните съдилища.
По-долу предоставям избрани текстове, регламентиращи или свързани с темата:

Цитат от сайта на НАП:

По данни на НАП над 70% от редовните студенти, които са български граждани, имат пропуски в здравното осигуряване за един, два или три месеца. …………….. В типичния случай проблемът идва от това, че учениците завършват средното си образование до края на юни на текущата година, а започват следването си през септември или октомври. В диапазона юли – септември те не са осигурени за сметка на републиканския бюджет, защото не попадат в нито една от двете категории. За този период бъдещите студенти трябва да платят сами здравноосигурителните си вноски.

чл. 40 ЗЗО
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.) Осигуряват се за сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на ал. 1:
1. (доп. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средно образование;
2. студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка;
………….
(5) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г., изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване;
2. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) подават декларация в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1 и избрания осигурителен доход.
ЗВО
Чл. 67.  (Доп. –  ДВ, бр. 48 от 2004  г.) Статут на студент, докторант или специализант се придобива при записване във висше училище и се загубва при отписване, както и за срока на отстраняване от висшето училище по чл.  74, ал. 2 .

НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

В сила от 01.01.2006 г.
Издадена от Министерството на финансите
Указания за попълване на Декларация обр. № 3
„Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други“
В Декларация обр. № 3 се попълват данни за лицата, подлежащи на осигуряване по Закона за здравното осигуряване от средствата на републиканския бюджет и други.
…..
5. Вид осигурен – попълва се в две позиции кодът на осигурения, както следва:
……
(изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) – 53 – за студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, чуждестранните студенти – редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст….
……
9. Ден, от който се внасят вноски – попълва се денят, от който са внесени вноски.
Кратки извадки от процедурата на НАП за корекции:
Приложение 23    СХЕМА № 1         Услуга 27

І. Наименование на административната услуга

             Изясняване и корекция на здравноосигурителен статус

ІІI. Характеристика

– Цел:  изясняване актуалния  здравноосигурителен статус на осигурените лица и корекция, когато в Персоналния регистър отсъстват данни за здравно осигуряване

Предмет –  установяване на внесените здравни осигуровки и/или размерите на задълженията по периоди

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

 – Компетентни органи: Всяка  ТД на НАП,  независимо от постоянния адрес на лицето

– Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт;

 –          Необходими документи:

  • за обучавали се във висши учебни заведения и за лица над 18 г. възраст (за периода след 01.01.2003 г.), продължаващи средното си образование – служебна бележка или уверение от съответното училище или висше учебно заведение, или студентска книжка със заверен семестър за времето, през което лицето се е обучавало, или диплома за завършено средно или висше образование; за времето след 01.01.2003 г. обучението във висше учебно заведение трябва да е редовно.
  • Документите се представят в оригинал или заверено копие.

–          Вътрешен ход на процедурата:

 Изясняване на ЗОС може да се направи както по устно, така и по писмено искане на лицето или упълномощено от него лице. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

               Служителят изготвя актуална справка за месеците без данни за здравно осигуряване.

– Когато се установи, че има периоди без данни за здравно осигуряване служителят дава разяснения за необходимите документи, които следва да се представят.

       Корекция на  ЗОС може да се направи по искане на лицето или упълномощено от него лице. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Извършва се справка за липсващите периоди за това ЕГН/ЛНЧ и съпоставка между тези данни и предоставените от лицето доказателствени документи. При съвпадане на периодите, данните от доказателствените документи се вписват в допълнителния регистър на здравноосигурените лица. На лицето се предоставя изведена, подписана и подпечатана справка за въведените данни.

Целия текст на процедурата може да изтеглите от тук:  file_1630.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: