АСТА – обединена хронология на събитията в България и Европа

15 Февр

На сайта на Института за модерна политика е публикуван доклад, съдържащ пълна хронология на събитията, свързани с развитието на АСТА. Прочетете пълния текст на сайта на Института, интересен е. С благодарност тук ще дам само хронологията на събитията, с някои допълнения.

Интересен аспект придобива хронологията на някои промени на български закони, разгледани в светлината на събитията, свързани със създаването на АСТА. Остава един лош привкус, че нашите закони са променени заради АСТА. Предполагам такива промени са направени и в останалите държави. Вероятно заради това управниците ни твърдят, че няма да се променя нищо съществено от вътрешното ни законодателство. Защото това вече е сторено в някаква степен. В България всички управляващи политически партии са участвали в този процес и са били информирани. Сега си прехвърлят топката.

Хронология на събитията накратко:

2006   Започват преговорите между САЩ и Япония.

2007 – Включват се ЕС и други държави.

2008 – ЕК приема стратегия , в която е записано да работи по АСТА, има клауза за конфиденциалност.

2009 – Влиза в сила Договорът от Лисабон – ЕК вече не може сама да подпише, трябва ратификация от Европейския парламент и това основно обърква намеренията за приемане на АСТА.

2010   ЕП започва да изисква от ЕК информация, но ЕК отказва.

Тайната продължава да бъде пазена.

Резолюция на ЕП за прозрачност.

Започват тихи промени на парче във вътрешното ни законодателство , които се припокриват с АКТА. Вероятно и в други държави се случва същото.

2011–  Промените във вътрешното ни законодателство са извършени и е постигнат предварителен синхрон с АСТА.

Решения за подписване на АСТА.

2012 – Подписване

Протести

Спорове между ЕК и ЕП, вероятно въпросът ще бъде отнесен до Европейския съд.

Замразяване на процедури в различни държави.

Прехвърляне на отговорности.

Междувременно гласуване на други актове, с цел постигане филтриране в мрежата.

ХРОНОЛОГИЯ:

 • 2006                     Започват  предварителните разговори по ACTA, първоначално между САЩ и Япония, в които през 2007г се включват Европейският съюз чрез ЕК, Канада, Швейцария .  Те  протичат напълно непрозрачно, като е постигната клауза за секретност.
 • 2006        Направени са промени, свързани с авторските права както в Наказателния кодекс (НК), така и в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели(ЗПРПМ), в Закона за марките и географските означения (ЗМГО).
 • 2007  В НК са направени промени в глава “ Компютърни престъпления”, също в ЗПРПМ и ЗМГО.
 • 14 април 2008     Европейската комисия получава мандат от Европейския съвет да води официално преговорите по ACTA.
 • юни 2008 до юли 2010       Официалните преговори по ACTA с участието на Европейската комисия протичат в няколко кръга в посочения период
 • 5 юли 2009          В България са проведени изборите за 41-то Народно събрание. Партия ГЕРБ печели с мнозинство.
 • 1 декември 2009  Договорът от Лисабон влиза в сила. В резултат  Европейският парламент трябва да одобри АСТА, за да може споразумението да влезе в сила. Благодарение на този Договор, в момента АСТА не е влязло в сила.
 • Този Договор дава възможност за “по-силен глас за гражданите: благодарение на гражданската инициатива 1 милион граждани от известен брой страни членки имат възможността да призоват Комисията да внесе предложения за нови политики”. Тази възможност трябва да се използва в протестите срещу АСТА и ПИС.

 • 23 февруари 2010        Европейската комисия отказва да предостави проекта на ACTA на Комисията по международна търговия в Европейския парламент. Преговорите се водят по напълно непрозрачен начин. Европейският съвет системно отказва достъп до информация.
 • 9 март 2010          В Държавен вестник са обнародвани сериозни промени в Закона за марките и географските означения.
 • 10 март 2010        Европейският парламент приема  Резолюция относно прозрачността и текущото състояние на преговорите по ACTA. Изключителна резолюция, в която са изказани много от опасенията на сегашния протест. В нея се говори и за бъдещо, още неприето законодателство по отношение “наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата на интелектуална собственост”, което е оттеглено на 18 септември 2010 г .
 • 2010                      Европейският парламент чрез серия от резолюции настоява за публикуване на проекта и упражнява натиск върху Европейската комисия да разкрие информация за преговорите за ACTA.
 • юни 2010             Европейският контрольор за личните данни излиза със становище, в което се настоява за прозрачност и разкриване на информация от страна на Европейската комисия и Европейския съвет за преговорите по ACTA.
 • 16 юли 2010        Министерски съвет внася в българския Парламент Законопроект за изменение и допълнение на ЗАПСП  № 002-01-66  (ЗИДЗАПСП)
 • 2010                      Европейската комисия одобрява отглеждането на ГМО култури на територията на ЕС за пръв път от 12 години и въпреки предупрежденията на учени за опасностите за здравето от консумацията им. С това тя поставя интересите на ГМО лобито над тези на гражданите си. Гражданите започват подписване на петиция с цел събиране на над 1 милион подписа.
 • 9 септември 2010    Мнозинството от евродепутатите заявяват с нарочна декларация, че липсва прозрачност в процеса на изработване на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) и съдържанието му е оспоримо. Под натиска на Европейския парламент и на граждански организации и след публикуване на информация от правителството на Канада по силата на канадското законодателство за достъп до публична информация, ЕС постепенно започва да разкрива отделни документи и частична информация за същността на обсъжданите въпроси и преговорния процес. Европейската комисия провежда четири дискусии със заинтересовани страни преди да се оповести окончателния проект на ACTA.
 • 23 септември 2010 Комисията по културата, гражданското общество и медиите разглежда внесеният законопроект ( ЗИДЗАПСП) Законопроектът е представен от заместник-министърът на културата. В заседанието са взели участие представители на 26, подробно изброени, организации за колективно управление на права (ОУКП), които са изразили станоще, че промените в закона са наложителни. Няма представители на гражданското общество, нито на потребителски или други заинтересовани организации.
 • В доклада е записано, че законопроектът  “… е свързан със СПЕШНАТА НЕОБХОДИМОСТ от по-прецизна правна уредба, регулираща дейността им”.(на организациите). Изразено е съображение, че се подготвя Директива на Европейската общност, регламентираща тези отношения. Изказани са мнения, че с промените в чл. 40, регламентиращ дейнастта на ОУКП,  “се наруша балансът на интересите между носителите на авторски права и потребителите” , но тези мнения са останали без резултат. Завишен е размерът на глобите и имуществените санкции. Наблегнато е , че с промените се “ въвежда изискването за утвърждаване и публикуване на тарифите” на ОУКП. На практика това публикуване се свежда до Заповед на Министъра на културата , с която „утвърждава размерите на възнагражденията” Публичност на възнагражденията няма.   Изказано е и мнение относно “важността и успешно противодействие със съвременния феномен на интернет пиратството. Очаква се, чрез редица европейски инструменти да се дадат насоки на държавите в общността за разрешаване на проблема. В предложения законопроект този проблем се визира в принудителните административни мерки…” Законопроектът е навременен, нормите биха удовлетворили в пълнота правоносителите и правопритежателите. Комисията гласува с 8 гласа “за”, 6 – “против” и 1 “въздържал се”, т.е. с 8/7 гласа минава в Комисията. От стенограмите се усеща предварителната подготовка на АСТА във вътрешното право.
 • 6 октомври 2010       Преговарящите страни оповестяват консолидиран текст на споразумението,
 • 15 ноември2010      Европейската комисия публикува окончателния проект на ACTA.
 • 24 ноември 2010     С мнозинство на Европейската народна партия Европейският парламент отхвърля остра резолюция срещу ACTA, внесена от либерали, социалисти, зелени и независими, която във висока степен отговаря на критиките на гражданското общество.
 • Вместо тази резолюция, с мнозинството на Европейската народна партия, в т.ч. с участието на българските евродепутати от ЕНП (от ГЕРБ и Синята коалиция) е приета значително по-мека резолюция, която международните правозащитни организации определят като като про-АСТА, защото с нея на практика се дава подкрепа за действията Европейската комисия в хода на преговорите и на подписването на споразумението. Резолюцията е приета с 331 гласа „за” и 294 „против”. С официално съобщение за медиите Европейската народна партия обявява подкрепата си за ACTA, намерила израз в гласуваната резолюция. Споразумението е определено като „защитен щит за европейската индустрия”, а критиките срещу него за необосновани.
 • 10 март 2011        ЗЕДЗАПСП е приет . На същата дата влизат в сила промените в Закона за марките и геогравските означения, обнародвани на 9 март 2010 г. Подготовката на АСТА във вътрешното ни право е извършена.
 • юни 2011             Европейският парламент публикува доклад, изготвен по поръчение на Комисията за международна търговия, който анализира причините, поради които ACTA не трябва да бъде подкрепена, защото нарушава правата и свободите на гражданите и противоречи на демократичните ценности.
 • 16 ноември 2011     Министерският съвет на България одобрява подписването на ACTA. Вносител е министърът на икономиката, енергетиката и туризма. Дискусия няма, аргументи не са изложени, решението е единодушно.  
 • 26 януари 2012            Докладчикът на ЕС за АСТА предава доклада си и подава оставка , като прави изявление , в което остро критикува  АСТА. 
 • 26 януари 2012   Българския посланик в Токио подписва споразумението. Никоя от пряко отговорните за преговорите и подписването на ACTA институции – Министерски съвет, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на културата – не информира обществеността за същността на ACTA и не провежда публични консултации. Споразумението е подписано от 22 държави. Някои държави не подписват.
 • януари 2012           Започват световни протести срещу АСТА.
 • 2 февруари 2012     На първо четене Парламента гласува Закон за хазарта , предвиждащ филтриране в мрежата. Според изказани мнения, това е трети опит в България със закон да бъде въведено филтриране в мрежата.
 • 11 февруари 2012 Световен мирен протест.
 • 14 февруари 2012 Министър Трайков публично оповестява, че ще внесе предложение за спиране всякакви процедури, включително и по ратификация, докато не се изработи единна европейска позиция. Министър Трайков поема отговорност за действията на правителството, чрез изчервяване пред медиите и народа.
 • ЕП гласува на първо четене Регламент (Регламентите имат директно приложение) за създаването на Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството , включваща обединяването на представители на обществения и частния сектор със задача да следи за всякакви нередности в интернет. Това е нов орган с полицейски функции за следене ала АСТА и част от  “ амбициозните цели, заложени в стратегията „Европа 2020“, включително Програмата в областта на цифровите технологии за Европа“.
 • 15 февруари 2012  Министерски съвет приема решение за спиране  процедурите по влизане в сила на АСТА, включително по ратифицирането.  Това е временна мярка и не означава окончателно оттегляне. В съобщението на Пресцентъра на МИЕТ не се съобщава официално,  за изчакване становище от ЕП. Коментира се,  че  „За сключване и влизане в сила на Споразумението е необходимо съгласие от Европейския парламент и ратифицирането му от всички държави-членки. “ Според други източници, за да стане АСТА факт, са достатъчни само 6 държави .
Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: